Algemene voorwaarden Life Coach Eindhoven

Definities

1. Life Coach Eindhoven: Life Coach Eindhoven, gevestigd te Eindhoven onder KvK nr. 74311484; 2. Klant: degene met wie Life Coach Eindhoven een overeenkomst is aangegaan;
3. Partijen: Life Coach Eindhoven en klant samen;
4. Consument: een klant die ook een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Life Coach Eindhoven.

 1. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Life Coach Eindhoven hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Life Coach Eindhoven hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Life Coach Eindhoven te allen tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Life Coach Eindhoven vastgesteldop grond van de werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Life Coach Eindhoven,geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is

  overeengekomen.

 5. Indien partijen voor een dienstverlening door Life Coach Eindhoven een totaalbedrag zijnovereengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste

  prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 6. Life Coach Eindhoven is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Life Coach Eindhoven de klanttijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel vande opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 9. Life Coach Eindhoven heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Life Coach Eindhoven prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Life Coach Eindhoven op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Life Coach Eindhoven gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 1. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Life Coach Eindhoven.
 2. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Life Coach Eindhoven zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Life Coach Eindhoven op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Life Coach Eindhoven, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Life Coach Eindhoven te betalen.

AV Life Coach Eindhoven Pagina 1 van 5

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Life Coach Eindhoven te verrekenen met een vordering op Life Coach Eindhoven.

Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

oGeleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst;

o Zaken van Life Coach Eindhoven die bij de klant aanwezig zijn;

o Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
2. De klant geeft op eerste verzoek van Life Coach Eindhoven de polis van deze verzekeringen ter

inzage.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Life Coach Eindhoven enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Life Coach Eindhoven voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 1. Life Coach Eindhoven heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Life Coach Eindhoven tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Life Coach Eindhoven tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Life Coach Eindhoven.

 1. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 2. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Life Coach Eindhoven de betreffende bescheiden.
 3. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Life Coach Eindhoven redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

1. De overeenkomst tussen Life Coach Eindhoven en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.

AV Life Coach Eindhoven Pagina 2 van 5

3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk- zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Life Coach Eindhoven schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Geheimhouding

1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Life Coach Eindhoven ontvangt geheim.

 1. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Life Coach Eindhoven waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Life Coach Eindhoven schade kan berokkenen.
 2. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  o Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van degeheimhoudingsplicht van de klant;
  o Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht;
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete:

 •   Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000;
 •   Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000;
 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voorelke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijkeprocedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Life Coach Eindhoven waaronder zijn recht om naast de boeteschadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Life Coach Eindhoven tegen alle aanspraken van derden die verband houden met door Life Coach Eindhoven geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door Life Coach Eindhoven geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 1. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Life Coach Eindhoven daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 2. Consumenten dienen Life Coach Eindhoven uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Life Coach Eindhoven in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe

leiden dat Life Coach Eindhoven gehouden kan worden om verrichten dan zijn overeengekomen.

andere werkzaamheden te

AV Life Coach Eindhoven

Pagina 3 van 5

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Life Coach Eindhoven.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Life Coach Eindhoven ook

daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Life Coach Eindhoven een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Life Coach Eindhoven verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Life Coach Eindhoven

1. Life Coach Eindhoven is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 1. Indien Life Coach Eindhoven aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 2. Life Coach Eindhoven is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 3. Indien Life Coach Eindhoven aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Life Coach Eindhoven vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Life Coach Eindhoven toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 1. Is de nakoming van de verplichtingen door Life Coach Eindhoven niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Life Coach Eindhoven in verzuim is.
 2. Life Coach Eindhoven heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien deklant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Life Coach Eindhoven kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Life Coach Eindhoven in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aanLife Coach Eindhovenkan worden toegerekend in een van de wil vanLife Coach Eindhoven onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Life Coach Eindhoven kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

AV Life Coach Eindhoven Pagina 4 van 5

 1. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Life Coach Eindhoven 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Life Coach Eindhoven er weer aan kan voldoen.
 2. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 3. Life Coach Eindhoven is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

1. Life Coach Eindhoven is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Life Coach Eindhoven zoveel mogelijk vooraf met de klant

bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de

overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Life Coach Eindhoven.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Life Coach Eindhoven bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Life Coach Eindhoven is gevestigd, praktijk houdt of kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen

tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Opgesteld op 07 oktober 2020.

AV Life Coach Eindhoven Pagina 5 van 5